จัดซื้อจัดจ้าง
Get Adobe Flash player
×

Error

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: E:\etc\www\iis\libraries/regularlabs

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่

                                                รายการ

    วันที่

ราคา

1

ขอบเขตของงาน Term of Reference: TOR ลงโฆษณาในนิตยสารต่างประเทศ สถาบันการศึกษานานาชาติ

25-12-2013

101,143.75

2

ขอบเขตของงาน Term of Reference: TOR ค่าเช่าคูหานิทรรศการ สถาบันการศึกษานานาชาติ

10-03-2014

151,171.50

3

ขอบเขตของงาน Term of Reference: TOR สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน๔รายการ

และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒ รายการ สถาบันการศึกษานานาชาติ

22-05-2014

881,200.00

4

ขอบเขตของงาน (TOR) การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ

30-06-2014

522,000.00

5

ราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) การสอบราคาซื้อรถกอล์ฟไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน

05-08-2014

230,500.00

6

ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

26-09-2014

400,000.00

7

ขออนุมัติราคากลางและร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธรณรัฐเกาหลี

ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

29-04-2015

698,098.00

8

ขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงพื้นห้องประชุมใหญ่ชั้น ๙ จำนวน ๑ งาน สถาบันการศึกษานานาชาติ

21-07-2015

761,000.00

9

ขออนุมัติขออนุมัติราคากลางงานปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์เป็นห้องเรียน ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน

05-08-2015

332,500.00

10

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ

และครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ จำนวน ๑ รายการ

03-03-2016

163,760.00

11

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑

(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว) จำนวน ๑๔ เครื่อง

03-03-2016

297,000.00

12

ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) จัดซื้อผ้าม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

03-03-2016

197,950.00

13

ขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตงาน(TOR)โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13-06-2016

570,000.00

14

ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ เครื่อง

28-12-2016

154,000.00

15

ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

03-05-2017

491,000.00

16

ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อผ้าม่านปรับแสง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน

22-05-2017

239,680.00

17

ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อชุดไมโครโฟน แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด

22-05-2017

112,350.00

18

ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๗ รายการ

29-06-2017

416,300.00

19

ขออนุมัติราคากลางและขอบเขตของงาน (TOR) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

20-09-2017

345,600.00

20

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา 

15-06-2018

800,000.00

21

ประกาศราคากลางงานปรับปรุงผนังรอบนอก ชั้น ๔-๙ 

15-06-2018

1,500,000.00