ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2565
Get Adobe Flash player
×

Error

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: E:\etc\www\iis\libraries/regularlabs

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่

                                                รายการ

       วันที่

ราคา

 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2022

60,018.40

 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-11-2022

35,734.00

3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21-11-2022

15,712.80 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IEN๓๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 09-12-2022

6,264.00 

5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-2022

20,681.00 

6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-2022

16,571.00 

7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2022

24,570.00 

8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-12-2022

 10,731.00