ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2563
Get Adobe Flash player
×

Error

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: E:\etc\www\iis\libraries/regularlabs

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่

                                                รายการ

       วันที่

ราคา

1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา HRM๒๑๐๑ และวิชา MKT๔๒๐๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

06-11-2017

70,084.50

 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา ACC๒๑๓๔ วิชา ACC๑๑๐๑ และวิชา
POL๑๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-11-2017

21,706.00

 3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตำราเรียน ENG๒๖๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง          

08-11-2017

32,940.00

 4

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา APR๒๑๐๑ และวิชา MGT๑๐๐๑ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

08-11-2017

55,909.00

5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา ENG๒๐๐๑ วิชา SOC๑๐๐๓ และวิชา
ENS๓๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-11-2017

20,472.90

6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตำราเรียน ENG๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

08-11-2017

44,097.50

7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-12-2017

5,400.00

8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตำราเรียน ENG๔๙๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

15-11-2017

8,800.00

9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา ENL๒๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2017

22,250.00

10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้า เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20-12-2017

29,184.00

11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา ENS๓๑๐๔ วิชา ENG๒๐๐๒ และวิชา
ENG๔๙๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-12-2017

38,110.00

 12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา INB ๔๑๐๔ และ INB๔๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

21-12-2017

34,548.00

 13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา ENG๒๙๐๑และวิชา ENG๓๗๐๕ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

22-12-2017

13,648.00

 14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา FIN๓๒๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-12-2017

8,064.00

15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชาINB๓๑๐๔ INB๔๑๐๓ และ
INB๓๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-12-2017

33,227.20

16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา PSY๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-12-2017

6,876.00

 17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา INB๓๑๐๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

05-01-2018

7,455.50

18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-01-2018

84,540.70

19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา ENG๑๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-01-2018

38,868.00

20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา ENG๓๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-01-2018

28,899.00

21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา ENG ๒๔๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-01-2018

12,410.00

22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหลอดภาพเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17-01-2018

16,050.00

 23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา INB๓๑๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-01-2018

11,039.00

24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา MCS๓๔๖๐ วิชา MCS๒๒๖๐ และ วิชา
MCS๔๔๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-01-2018

28,665.00

 25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา INT๑๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-02-2018

75,537.00

 26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา INB๔๑๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-2018

17,279.00

 27

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา MKT๓๓๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-2018

6,324.00

 28

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา INB๔๑๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-02-2018

5,604.00

 29

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา LAW๒๐๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-02-2018

14,580.00

 30

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-02-2018

9,000.00

 31

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา MGT๓๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-02-2018

18,819.00

32

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแข่งขันกีฬาสี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-02-2018

15,000.00

33

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา INB๓๑๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

22-02-2018

35,840.00

34

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา MGT๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23-02-2018

13,056.00

 35

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา MCS๒๑๕๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-01-2018

5,117.00

36

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-02-2018

11,880.00

37

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา ENG๔๙๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-03-2018

8,658.00

 38

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-03-2018

37,450.00

39

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตไวนิลประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๑/๒๕๖๑
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-04-2018

50,415.00

 40

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ จำนวน ๓ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09-04-2018

96,296.79

 41

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24-04-2018

10,029.5 

 42

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา ENS๔๒๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26-04-2018

 3,689.00

 43

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชา ENG๓๔๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27-04-2018

23,100.00 

 44

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มวิชา ENG๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

02-05-2018

9,401.00

45

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-05-2018

58,315.00

 46

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม วิชา MCS๔๑๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-05-2018

12,834.00

 47

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12-06-2018

10,272.00

48

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28-06-2018

574,131.46

49

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผนังรอบนอกอาคาร ชั้น ๔-๙ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28-06-2018

1,117,827.00

 50

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชา THA๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-2018

24,219.00

51 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชา ENG๒๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28-06-2018

12,325.00

52 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชา ENL๒๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-2018

6,750.00

53 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนวิชา ENG๑๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-2018

57,500.00

54 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเป้พับได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-2018

17,655.00

55 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการปฐม นิเทศนักศึกษาใหม่ โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง

29-06-2018

13,750.00

56 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์กระดาษหัวจดหมายขนาด A๔ พิมพ์ ๔ สี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04-07-2018

6,955.00

57

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อกระดาษชำระ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 17-07-2018

 5,264.00