ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปีงบประมาณ 2565
Get Adobe Flash player
×

Error

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: E:\etc\www\iis\libraries/regularlabs

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่

                                                รายการ

       วันที่

ราคา

 1

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-11-2022

60,018.40

 2

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนจํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-11-2022

35,734.00

3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนจํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21-11-2022

15,712.80 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IEN๓๒๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 09-12-2022

6,264.00 

5

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-11-2022

20,681.00 

6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13-12-2022

16,571.00 

7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19-12-2022

24,570.00 

8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-12-2022

 10,731.00

9

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฉายภาพ ๓ มิติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 14-12-2022

19,795.00 

10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 13-01-2023

13,428.50 

11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน วิชา IMG๓๑๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 27-01-2023

 11,800.00

12

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 05-01-2023

39,300.00 

13

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สําหรับติดตั้งภายในสํานักงาน

และอุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (network Video Recorder) แบบ ๒๐ ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 21-03-2023

92,662.00 

14

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสัญญาณสําหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด แบบ UTP CAT๖

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21-03-2023

 44,940.00

15

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อโฆษณาผ่านระบบออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11-04-2023

 73,830.00

16

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10-07-2023

 35,952.00

17

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15-06-2023

21,068.00

18

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศชั้น ๗ และชั้น ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

06-06-2023

16,200.00 

19

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของที่ระลึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

25-05-2023

9,560.00 

20

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16-06-2023

54,224.00 

21

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29-03-2023 

 8,964.00

22

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเซ็ทสมุดโน๊ตรีไซเคิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08-06-2023 

 7,400.00

23

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-07-2023 

 28,061.00

24

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน จํานวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-07-2023

 15,232.00

25

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

07-07-2023

25,903.00

26

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม จํานวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14-07-2023

24,291.50