จัดซื้อจัดจ้าง
Get Adobe Flash player
×

Error

The Regular Labs Library folder is missing or incomplete: E:\etc\www\iis\libraries/regularlabs

Further information, please contact us at  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Institute of International Studies (IIS-RU), Ramkhamhaeng University, 

RU Printing Press Building 7th floor, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240

international phone +66 2310 8895 to 9,
phone from Thailand 0-2310-8895 to 9, fax 0-2318-0155.

IIS-RU

 Knowledge Management

 

 

      welcome to The Institute of International Studies (IIS-RU), Ramkhamhaeng University (RU). IIS-RU was initiated by President Rangsan Saengsook 8 years ago. The first program was M.B.A. with an enrolment of 52 students of which 1 was an international student. Three things I always keep in mind about running an educational institute. In order to be successful, we should have the best professors we can afford, the best accredited curricula, and the best reasonable tuition fees. Above all, IIS-RU-RU still keeps the philosophy of educational opportunity. Presently, we have 15 programs of which 3 are B.B.A., M.B.A. and Graduate Diploma in Teaching Profession that are taught in Chinese by distinguished professors from Peking University, Fudan University, and Yunnan University. 12 programs are taught in English by professors from well-known universities in USA and Europe. Out of these 12 programs, 4 are doctoral programs in Business Administration, Political Science, Educational Administration, and Law.

      “Is IIS-RU successful?” There are many variables involved. Three of them are the success of our graduates, the growing number of enrolment, and the popularity of IIS-RU-RU. Considering these three indicators, we are successful in turning out productive people, which will eventually lead to the significant development of Thailand. I am not saying we are the best, but I can say that we are second to none.Knowledge management is the name of a concept in which an institution consciously and comprehensively gathers, organizes, shares, and analyzes its knowledge in terms of resources, documents, and people skills.  Application of knowledge can result in better decisions, particularly, at the working level.  Better decisions are achieved by spending less time on information gathering and more on the creative process.  This should be better for organizational development.

 

Content

 

 1. Basic Concepts of Knowledge Managment ( IIS ) (Link to www.wikipedia.org)

 

 1. IIS Students' Research Papers have been published internationally.
 • Mujtaba B. G., Maliwan R., Attayuwat P. 2010. Transformational Leadership Orientation of Asian Respondents: A Study of Age, Gender and Education in Bangkok. Journal of Management 2(1). 1-14

 

 1. Narcotic Knowledge Management

 

 1. ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาและพิธีการตรวจลงตราสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

 1. ข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการ

 

 1. Visa Letter Process

 

 1. การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต สถาบันการศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “Intensive English Course เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษา”

 

 1. การจัดการความรู้ด้านการวิจัย สถาบันการศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ “การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ”

 

 1. คู่มือการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัยสถาบันการศึกษานานาชาติ ปีการศึกษา 2561

 

 1. How to publish your paper in a Scopus indexed Journal

 

 1. The Voxy Learning Platform & IIS-RU Presented by Ajarn Ian James Sanderson  

 

 

 

 

 

 

Is IIS-RU accredited?

Accreditation is a means of quality assurance within the U.S. American education system. It is granted by private U.S. organizations and ensures that your grade is not a fake.

State universities from other countries usually don't ask for such an accreditation. They are under permanent quality control by their national Ministries of Education with their countries being members of the international organizations, such as United Nations.

Please find below the confirmation by the Royal Thai Ministry of Education on Ramkhamhaeng University and its international programs. Please feel free to use the contact data mentioned to verify this document.